Beats For Love heart

04/07—07/07/2018 / INDUSTRIAL PARK / OSTRAVA

KUP VSTUPENKU
GO!Ticketstream
KUP VIP
GO!Ticketstream

Beats For Love logo

FESTIVALOVÝ ŘÁD BEATS FOR LOVE

Pořadatel festivalu BEATS FOR LOVE si vyhrazuje právo na změnu programu, místa a data konání festivalu a to z důvodu zásahu vyšší moci nebo úředního zákazu. Peníze za prodané vstupenky se nevrací. Vstup na festival je povolen osobám ve věku nad 18 let. Osobám mladším 16 let bude povolen vstup pouze s neustálým doprovodem svých zákonných zástupců. Osobám mladším 18 let, které zároveň dosáhly 16 let věku bude povolen vstup pouze s doprovodem osoby starší 18 let. Vstup do M-Point Urban stage je povolen pouze od 18 let. M-Point Urban stage má pouze omezenou kapacitu. Vstup na festival je podmíněn zakoupení vstupenky a následným nošením neporušeného identifikačního pásku. Děti do věku 10 let včetně mají vstup na festival zdarma - Vstup je podmíněn neustálým doprovodem zákonného zástupce!

Na festivalu BEATS FOR LOVE 2017 je účastníkům zakázáno:

 • Vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, filmové kamery, zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože), nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a vznětlivé látky.
 • Vnášet vlastní nápoje a jídlo jakéhokoliv množství a druhu.
 • Vnášet a užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.
 • Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob zrakově postižených.
 • Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.
 • Fotografování a pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu festivalu.
 • Podrobnější informace:
  • Je povoleno fotografovat profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty - kompakty, které nemohou být používány s externím bleskem. Základním rozlišovacím znakem je velikost objektivu - kompakt x zrcadlovka s velkým vyčnívajícím objektivem.
 • Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.
 • Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu.
 • Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.
 • Vnášet kufry, velké tašky a batohy, deštníky.

Na festivalu BEATS FOR LOVE 2017 jsou účastníci povinni:

 • Dodržovat Řád festivalu BEATS FOR LOVE 2017, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.
 • Při vstupu do areálu festivalu strpět bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu a vstupné se nevrací
 • Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem (dále jen IN) obdrženým při zakoupení vstupenky
 • Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby mu IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno a považováno za trestný čin.
 • Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.
 • Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.
 • Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.
 • Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu festivalu.
 • Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu.
 • V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 • Dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Účastník festivalu BEATS FOR LOVE 2017:

 • Se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost.
 • Se musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům tak, aby nezpůsobil sobě nebo jiným osobám svým chováním úraz nebo majetkovou škodu.
 • Bere na vědomí, že bez identifikačního náramku nebo při porušení jiných podmínek účasti na festivalu ztrácí právo na vstup do areálu.
 • Odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR).
 • Souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu.
 • Bude při vážném porušení podmínek účasti na festivalu a při podezření ze spáchání trestního činu podle platných právních předpisů ČR předán policii ČR.
 • Pokud uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení zdravotnickou službu, či organizátory festivalu.
 • Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

Organizátor festivalu BEATS FOR LOVE 2017 je oprávněn:

 • Vyvést účastníka festivalu za pomoci bezpečnostní služby z areálu při porušení Řádu festivalu BEATS FOR LOVE 2017, nebo jestliže shledá chování účastníka nepřístojným.
 • Dávat pokyny účastníkům festivalu, nezbytně nutné pro bezvadný chod festivalu, ochraně zdraví a ochraně majetku.
 • Provádět prostřednictvím bezpečnostní služby kontrolu osob a jejich zavazadel při vstupu do areálu festivalu.
 • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu festivalu nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.
 • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.
 • Měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu.
 • Měnit v případě nutnosti Podmínky účasti na festivalu.
 • Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.
 • Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu festivalu BEATS FOR LOVE 2017 bezpečnostní služba.
 • Návštěvní řád festivalu BEATS FOR LOVE 2017 je vyvěšen u vstupního vchodu a také na vybraných místech areálu.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech jsou v areálu festivalu umístěna viditelně označená místa první pomoci.

 

PROVOZNÍ ŘÁD - LOVE CAMP

 1. Provozní doba dočasného stanového městečka v DOV  je stanovena na dobu konání Festivalu Beats For Love - v den zahájení festivalu 5.7.2017 se otevírá nejpozději v 10:00 hodin, provoz stanového městečka končí  v neděli 9.7. v 16:00.
 2. Příjezdová trasa na festival, přístupové cesty k areálu a vstup do stanového městečka jsou vyznačeny na mapkách, které lze najít na webových stránkách festivalu www.b4l.cz.
 3. Areál stanového městečka je uzavřený, umístění jednotlivých stanů a bezpečnostní koridory určuje a vytyčuje pořadatelská služba, jejíž pokynů a provozního řádu stanového městečka jsou návštěvníci povinni dbát.
 4. Vstoupit do stanového městečka jsou oprávněni pouze návštěvníci s příslušnou identifikační páskou umístěnou na předloktí ruky. Při každém vstupu do stanového městečka jsou návštěvníci povinni identifikační pásku bez vyzvání ukázat pracovníkovi ochrany u vchodu  do stanového městečka.
 5. Z bezpečnostních důvodů je v rámci festivalového areálu stanové městečko jediným místem, kde mohou návštěvníci stanovat či přespávat. Vstoupit do stanového městečka a využít jeho služeb může každý návštěvník festivalu s řádnou vstupenkou, kterou na určeném místě vyměnil za platnou identifikační pásku opravňující ke vstupu do festivalového areálu i stanového městečka.
 6. U stanového městečka je možnost využít hygienické centrum obsahující mobilní WC a sprchy. 
 7. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době nepřítomnosti a zamykání stanu alespoň na zámeček.
 8. Rezervace místa pro stan není možná.
 9. Po celou dobu využívání služeb stanového městečka jsou návštěvníci povinni dodržovat bezpečnostní, hygienické i požární předpisy, zejména platí přísný zákaz  rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm a manipulovat s výbušninami včetně petard. Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly. 
 10. První pomoc je na festivalu i ve stanovém městečku zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu. V případě úrazu doporučujeme obrátit se na pořadatelskou službu, ta zajistí přivolání první pomoci.
 11. Neposkytujeme kempingové zázemí. Lze využít pouze občerstvovací, sociální a hygienické zázemí stanového městečka, pokud je takové zázemí zřízeno.
 12. Ve stanovém městečku platí výslovný zákaz užití omamných a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu opravňuje pořadatele k okamžitému ukončení poskytování služeb stanového městečka bez náhrady.

MOTTO

Beats for Love je festival taneční hudby pořádaný v jádru industriální národní kulturní památky. Prostředí Dolních Vítkovic plné železných kulis se na čtyři dny zaplní spoustou hudby a programu. Vzniká tak jedinečná atmosféra plná zábavy a zážitků. "Podařilo se nám vytvořit největší taneční festival ve střední Evropě. Hudbou spojujeme lidi napříč kulturami. Věříme, že festival Beats for Love bude patřit k nejvýznamnějším událostem v Evropě a bude mít čím dál více spokojených fanoušků".